Văn bản tiêu chuẩn gạch bê tông TCVN 6477:2011

Dưới đây là văn bản tiêu chuẩn gạch bê tông TCVN 6477:2011 mới và đang hiện hành.

GẠCH BÊ TÔNG

Concrete brick

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch bê tông được sản xuất từ hỗn hợp bê tông cứng dung cho các công trình xây dựng.

Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tièu liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng được bản nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 2682 : 2009 Xi măng póoc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 6260 : 2009 Xi măng póoc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kĩ thuật.

TCVN 6355 – 4 : 2009 Gạch xây – Phương pháp thử  – Phần 4: Xác định độ hút nước

TCVN 7572 – 6 : 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa – Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng.

Nội dung chi tiết